آژانس اتومبیل کرایه شبانه روزی باشگاه

تهرانسر و حومه

چهار رقم اول: پیش شماره تلفن منطقه تهرانسر

چهار رقم دوم: حروف کلمه Taxi روی دکمههای شمارهگیر تلفن

دارای مجوز ورود به طرح ترافیک، آماده قرارداد سرویس دهی به مدارس، کارخانجات، شرکتها، تحویل محمولههای ارسالی و خدمات