تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

سیمکارتهای موجود

صفحه اصلی

 

 

0912Kamelia

 

طبق آمار سایت سازمان ثبت احوال کشور، 1615 نفر در ایران «کاملیا» نام دارند.

افراد بسیاری نیز وجود دارند که نام خانوادگی آنها «کاملی» است و نام کوچک آنها با یکی از حروف A یا B یا C آغاز میشود.

بین این افراد، فقط یک نفر میتواند مالک خط فوق باشد.

 

در حال حاضر پیششمارههای ذیل برای این نام موجود است:

0912Kamelia

0910Kamelia

 

 

 

 

شماره حروفی چیست
 
سیمکارتهای موجود
 
کاربرد شمارههای حروفی در ایران و جهان
 
کاربرد شمارههای حروفی در تبلیغات تلویزیونی و محیطی
 
پرسشهای متداول

 

 

نمونه کارت ویزیت با شماره فوق