تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

هواپیمایی ملی ایران (هما)

 آیا  تاکنون توجه کردهاید که شماره تلفنهای هواپیمایی ملی ایران (هما) با عدد 4662 آغاز میشود؟

انتخاب این عدد، تصادفی نبوده است، بر اساس حروف روی دکمههای شمارهگیر تلفن، حروف کلمه Homa با 4662 مطابقت دارد.

 

 
شماره روابط عمومی هواپیمایی ملی ایران نیز Homa22 است (یعنی 466222).
 
 
 
 
 
سیمکارتهای موجود