تماس با ما

پرسشهای متداول

کاربرد شمارههای حروفی

فهرست خطهای موجود

صفحه اصلی

 

نامهای خانوادگی

  اگر خط مورد نظرتان را در این صفحه نیافتید با ما تماس بگیرید

معادل عددی

شماره حروفی

0920-2374274

0920-Afshari

0914-2543234

0914-AliDaei

0912-2549233

0912-Alizade

0910-2549233

0910-Alizade

0920-2756263

0920-Arjmand

0920-2747234

0920-Ashrafi

0920-2244374

0920-Bagheri

0939-2244374

0939-Bagheri

0920-2246264

0920-Bahmani

0920-2247264

0920-Bahrami

0910-2278264

0910-Bastani

0939-2278264

0939-Bastani

0910-2346264

0910-Behnami

0910-2347894

0910-Behruzi

0901-2656674

0901-Boloori

0901-2429244

0901-Chaychi

0920-3232744

0920-Dadashi

0910-3264254

0910-Daniali

0901-3278474

0901-Darvish

0920-3279264

0920-Daryani

0901-3344284

0901-Deghati

0901-3344426

0901-Dehghan

0920-3346284

0920-Dehnavi

0902-3344464

0902-Deihimi

0920-3357423

0920-Delshad

0910-3283527

0910-Ebtekar

0910-3442254

0910-Eghbali

0910-3774234

0910-Ershadi

0901-3232527

0901-Fadakar

0920-3274234

0920-Farhadi

0920-3279264

0920-Farzami

0920-3373674

0920-Ferdosi

0910-4423374

0910-Ghaderi

0910-4423474

0910-Ghadiri

0914-4277364

091-Ghassemi

0910-4428264

0910-Ghavami

واگذار شد

0912-Gholami

0912-4465269

0912-Gholamy

0920-4465264

0920-Gholami

0901-4244264

0901-Haghani

0901-4244466

0901-Haghgoo

0901-4244426

0901-Haghian

0910-4274364

0910-Hashemi

0912-4277264

0912-Hassani

0930-4277264

0930-Hassani

0912-4277269

0912-Hassanzade

0901-4332928

0901-Hedayat

0910-4356284

0910-Hekmati

0910-4366284

0910-Hemmati

واگذار شد

0912-Heydari

0901-4393274

0901-Heydari

0920-4393274

0920-Heydari

0912-4673464

0912-Hoseini

0901-4673464

0901-Hoseini

0920-4673464

0920-Hoseini

0910-5222274

0910-Jabbari

0910-5262724

0910-Jamasbi

0901-5284326

0901-Javidan

0910-5684274

0910-Jouhari

0912-5267264

0912-Kamrani

0910-5267264

0910-Kamrani

0920-5284264

0920-Kaviani

0912-5398264

0912-Keyvani

0910-5463234

0910-Khodaei

0912-5425344

0912-Khalegh(i)

واگذار شد

0912-Khatami

0939-5428264

0939-Khatami

0910-5664927

0910-Koohyar

0910-5697274

0910-Kowsari

0910-5222234

0910-Labbafi

0912-5222234

0912-Labbafi

0912-6233249

0912-Maddahy

0920-6243284

0920-Mahdavi

0910-6272634

0910-Marandi

0911-6272634

0911-Marandi

0912-6273264

0912-Mardani

0910-6273264

0910-Mardani

0910-6275264

0910-Marjani

0912-6276634

0912-Maroofi

0910-6276634

0910-Maroofi

0910-6279226

0910-Marzban

0911-6279226

0911-Marzban

0910-6275334

0910-Masjedi

0911-6275334

0911-Masjedi

0912-6276634

0912-Masoodi

0910-6276634

0910-Masoodi

0912-6276864

0912-Masoumi

0920-6276864

0920-Masoumi

0990-6276864

0990-Masoumi

0910-6347224

0911-Mehrabi

0912-6347264

0912-Mehrani

0910-6347264

0910-Mehrani

0911-6374528

0911-Meshkat

0911-6397264

0911-Meysami

0910-6479234

0910-Mirzaei

0920-6479234

0920-Mirzaei

0930-6472444

0930-Misaghi

0912-6632237

0912-Modaber

0912-6644464

0912-Moghimi

0911-6642537

0911-Mohajer

0911-6643224

0911-Mohebbi

0920-6647364

0920-Mohseni

0939-6647364

0939-Mohseni

0911-6648234

0911-Mohtadi

واگذار شد

0912-Mohseni

0920-6647364

0920-Mohseni

0912-6654827

0912-Mokhtar(i)

0916-6548274

091-Mokhtari

0911-6668294

0911-Momtazi

0912-6667284

0912-Moosavi

0930-6667284

0930-Moosavi

0911-6675344

0911-Moslehi

0914-6675344

0914-Moslehi

واگذار شد

0912-Moshiri

0930-6682444

0930-Motaghi

واگذار شد

0912-Mousavi

0939-6687284

0939-Mousavi

0910-6244284

0910-Naghavi

0939-6244424

0939-Naghibi

0911-6255274

0911-Najjari

0930-6272444

0930-Naraghi

0910-6274626

0910-Nariman

0911-6277254

0911-Nassaji

0930-6283444

0930-Nateghi

0912-6283449

0912-Nateghy

0910-6455466

0910-Nikkhoo

0910-6457687

0910-Nikpour

0910-6456634

0910-Nikooei

0911-6667234

0911-Nooraei

0911-6667264

0911-Noorani

0914-6667426

0914-Noorian

0911-6676694

0911-Noroozi

0914-6676894

0914-Norouzi

0911-6677284

0911-Nosrati

0911-6643827

0911-Omidvar

واگذار شد

0912-Partovi

واگذار شد

0912-Parvizi

0939-7278494

0939-Parvizi

0912-7278499

0912-Parvizy

0912-7296854

0912-Pazouki

0910-7296854

0910-Pazouki

0912-7337264

0912-Pedrami

واگذار شد

0912-Pezeshk

0912-7689374

0912-Pouyesh

0935-7246264

0935-Rahmani

واگذار شد

0912-Ranjbar

0935-7265227

0935-Ranjbar

0910-7274434

0910-Rashidi

واگذار شد

0912-Rasooli

0910-7276854

0910-Rasouli

0920-7278466

0920-Rastgoo

0930-7292444

0930-Razaghi

0930-7293444

0930-Razeghi

واگذار شد

0912-Rezvani

0910-7398264

0910-Rezvani

0919-7427284

0919-Riasati

0912-7429284

0912-Riazati

0919-7429284

0919-Riazati

0912-7654264

0912-Rojhani

0930-7662444

0930-Ronaghi

0902-7678264

0902-Rostami

0912-7689234

0912-Rouyaei

0912-7694264

0912-Rowhani

0939-7684264

0939-Rouhani

0919-7837274

0919-Rudsari

0919-7226674

0919-Saboori

0930-7238444

0930-Sadughi

0912-7232566

0910-Safajoo

0912-7256264

0912-Salmani

0930-72762344

0935-Sarmadi

0912-7299234

0912-Sayyadi

0912-7299244

0912-Sayyahi

0912-7299274

0912-Sayyari

0912-7373479

0912-Sepehry

0919-7373474

0919-Sepehri

0919-7422264

0919-Shabani

0919-7423626

0919-Shadman

0919-7423787

0919-Shadpur

0930-7423444

0930-Shafigh

0919-7424264

0919-Shahani

واگذار شد

0912-Shahidi

0919-7424434

0919-Shahidi

0919-7424723

0919-Shahrad

0919-7424426

0919-Shaigan

0919-7425874

0919-Shakuri

0919-7425244

0919-Shalchi

0919-7426568

0919-Shamlou

0919-7427234

0919-Sharafi

0930-7427444

0930-Sharghi

0919-7427428

0919-Shariat

0919-7427434

0919-Sharifi

0919-7428374

0919-Shateri

0919-7429426

0919-Shaygan

0919-7435274

0919-Shekari

0919-7439324

0919-Sheydai

0919-7439544

0919-Sheykhi

واگذار شد

0912-Shirazi

واگذار شد

0919-Shirazi

0920-7447294

0920-Shirazi

0912-7447834

0912-Shirudi

0939-7465844

0939-Shokuhi

0930-7468444

0930-Shoughi

0919-7424284

0919-Siadati

0919-7424284

0919-Siahati

0919-7478264

0919-Sistani

0912-7643454

0912-Soheili

0916-7643454

0916-Soheili

0912-7647224

0912-Sohrabi

0920-7647224

0920-Sohrabi

واگذار شد

0912-Soltani

0920-7658264

0920-Soltani

0912-7658269

0912-Soltany

0919-8222633

0919-Tabande

0919-8222774

0919-Tabarsi

0912-8222744

0912-Tabasi4

واگذار شد

0912-Tabrizi

واگذار شد

0912-Taghavi

0912-8244492

0912-Taghiza(de)

0912-8258434

0912-Tajvidi

0912-8262366

0912-Tamadon

واگذار شد

0910-Tamadon

0912-8265434

0912-Tamjidi

0930-8272444

0930-Taraghi

0912-8275464

0912-Taslimi

0912-8282565

0912-Tavakol(i)

0912-8282765

0912-Tavasol(i)

0912-8299324

0912-Tayyebi

واگذار شد

0912-Tehrani

0912-8347269

0912-Tehrany

0915-8347264

0915-Tehrani

0920-8347264

0920-Tehrani

0912-8396674

0912-Teymori

0912-8396874

0912-Teymuri

0912-8494874

0912-Tizhush

0912-8672242

0912-Torabia(n)

0930-8683444

0930-Toufigh

0912-8687264

0912-Tourani

0912-8672284

0912-Torbati

0912-8675426

0912-Torkian

0912-8684434

0912-Touhidi

0912-8244274

0912-Vaghari

0912-8272783

0912-Varaste

0930-8273444

0930-Vaseghi

0912-8254542

0912-Vakilian

0912-8676844

0912-Vosough

0919-9342634

0919-Yeganeh

0912-9254923

0912-Zakizade

0912-9263426

0912-Zandian

0912-9264263

0912-Zangane

0912-9322752

0912-Zebarjadi

0912-9322752

0912-Zeinali

0912-9427284

0912-Ziarati

0912-9422633

0912-Zibande

  اگر خط مورد نظرتان را در این صفحه نیافتید با ما تماس بگیرید

برای نامهای پنج یا شش حرفی با ما تماس بگیرید

صفحه بعد (پسران)

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

 

شماره های حروفی در انگلستان

 

دعوت به همکاری

 

خرید خط معادل اسم
از سایت ایرانسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره های حروفی در انگلستان

 

چگونه با گوشیهای کیبوردی شمارههای حروفی را بگیریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره های حروفی در انگلستان

 

 

 

 

 

مجید مظفری در شاه کلید به شماره تلفنهای حروفی اشاره میکند

 

آیفون هم شمارههای حروفی را میشناسد